Зохион байгуулах хороо, салбар хороод, ажлын хэсгүүд